OSALEMISTINGIMUSED KAUPLEJATELE LAULASMAA
LAADAL 2018.

1.        Üldtingimused

-          Laulasmaa Laat  toimub Harjumaal, Lääne Harju vallas, Laulasmaal,  

           Laulasmaa Kooli ees/ kõrval  07.07.2018.a Kloogaranna tee 20

-          Laadale on oodatud kauplema Kauplejad, kes pakuvad omavalmistatud,
           käsitsi tehtud, algupärast või rahvuslikku kaupa, mahe- ning talukaupa,
           toidukaupa ja istikuid, taimi jm. kohalikku toodangut( riided, jalanõud,
           mööbel, tehnika, kosmeetika jne. Kauplejate hulgas ei ole teretulnud Poola
           kauba müüjaid! 

-          Laada Korraldajatel on õigus mitte lubada kauplema isikuid, kes ei paku
           eelregistreerimisel märgitud  kaupu või kelle poolt pakutavad kaubad ei
           ühti korraldajate arvates Laada eesmärgiga.

-          Mistahes kauba müümisel vastutab kauba müüja ja/või  müügikoha valdaja

           õigusaktides sätestatud nõuete täitmise eest.

-          Toidukaubaga Kaupleja peab arvestama vajalike

           Veterinaar- ja Toiduameti nõuetega ning vormistama teavituse

-          Töödeldud loomakasvatussaadustega Kauplejal tuleb vajadusel ette
           näidata veterinaartõend ja taimedega Kauplejal taimetervisetõend.

           Alkoholi müüja peab omama vastavaid lubasid:
           http://www.vet.agri.ee/?id=98&op=body

-          Kaupleja on kohustatud olema viisakas ja lugupidava suhtumisega
           Laada külastajate  kui ka kaaskauplejate suhtes.

-          Korraldaja kontaktid kauplemisega seotud küsimustes on:

  • Email: laulasmaask@gmail.com
  • Telefon:  + 372 56614000 või siis +372 55655666

 

2.        Registreerumine laadale

-          Pääs Laadale kauplema toimub eelregistreerimise kaudu. Eelregistreerimine

           toimub  kuni 15.06.2018 (k.a). Müügipinnad pakume täis meetri kaupa ehk
           nt 2,5
m ei saa osta. Palun tutvuge kauplemise hinnakirjaga!

-          Peale registreeringu kinnitamist max 15 päeva jooksul,
            edastatakse Kaupleja e-maili aadressile arve registreerimistasu
            suuruse  ja 
tasumistingimuste kohta. Arve saamine on
            kinnituseks, 
et olete registreeritud.

-          Registreering jõustub lõplikult pärast registreerimistasu laekumist
           Korraldajale.

-          Kui Kaupleja ei tasu tähtaegselt registreerimistasu, siis tema registreering
           tühistatakse hiljemalt 7 päeva pärast maksetähtaega.

-          Kui kauplemistegevus eeldab elektrienergia tarbimist, siis tuleb sellest
           Korraldajat (eel)registreerimisel teavitada (läbi registreerimisvormi).
           Korraldajatele tuleb teada anda, mis ja millise võimsusega (kWh) seadmeid
           Kaupleja kasutab. Vastasel juhul ei saa korraldaja garanteerida kvaliteetset
           elektriühendust
.

-           Laadal mitte osalemise puhul, raha ei tagastata!
            Ostetud kohtade müük on keelatud ! 

3.        Kauplemiskoha ülesseadmine

-          Kauplejad pääsevad kauplemisalale alates 7.juuli.2018 kuupäevast, kella
           06.30 st alates.

-          Laadal kauplemist lubavaks dokumendiks on müügipilet 
           (alkohoolsete jookide 
ja tubakatoodetega kauplejatel peab olema
           tehtud registreering 
majandustegevuse registris).

-          Müügipilet  saadetakse teie emailile ca.nädal enne laata!
           Sellega pääseb sisse laada alale!

-          Kauplemiskohale on lubatud üles seada ainult need seadmed ja vahendid,
           mis 
on  registreerimisel teada antud. Korraldajatel on õigus kohustada
           Kauplejal 
kõrvaldama Laadalt kõik seadmed ja/või vahendid,
           mis ei vasta
 registreerimisel teada antud tingimustele.

-          Korraldajatel on õigus kontrollida ja viia läbi mõõdistusi Kauplemisel
           kasutatavate elektri- ja/või muude seadmete osas. Kui kontrollimise
           tulemusel selgub, et mõõdistatav seade ei vasta algselt kokkulepitule või
           Kaupleja pole kasutatavast seadmest Korraldajat eelnevalt teavitanud, on
           Kaupleja kohustatud seadme koheselt Laadaplatsilt kõrvaldama.

-          Iga elektritarbija võtab kaasa oma pikendusjuhtmed
            ( ühenduskohani võib
olla 50-80 m) !

-          Peale kauplemiseks vajaliku kauba ja/või inventari mahalaadimist on
           Kaupleja kohustatud transpordivahendi kõrvaldama Laadaplatsilt, parkides
           viimase(d)
selleks  ettenähtud kohta.( v.a kui on ostetud parkimine
           laadaplatsil)

-          Parkimist müügiplatsile müüakse alates 3 m laiuse müügikoha ostmisel
           ja auto 
suurus ei tohi ületada järgmisi mõõte:
           pikkus 5m, laius 2m. Suuremate autode 
puhul erihind ja erikokkulepe!

-          Korraldajad ei võta vastutust kahjude või mis tahes muude nõuete osas,
           mis 
on tekkinud Kaupleja poolse kokkuleppe rikkumise tõttu.

-          Korraldajal on õigus teha kauplemiskohtade osas ümberpaigutusi.   

           Ümberpaigutuste korral arvestatakse võimalusel Kaupleja poolsete
           soovidega.
Lihtsalt sooviga, et müügikoht ei sobi saab ümbertõstmist
           taodelda vaid 
vabade kohtade olemasolul ja lisatasu eest,
           mis on kohapeal 20 Eur.

4.        Kauplemine

-          Aktiivne kauplemisaeg Laadal on 7. Juuli 2018 kuupäeval, kella 11.00
     
      kuni 16.00.

-          Korraldaja eeldab, et Kaupleja pakub oma kaupa eelpool mainitud
           ajavahemikul.

-          Juhul kui Kaupleja soovib Laadalt lahkuda enneaegselt, siis tuleb see
           Korraldajaga kooskõlastada , sest laada ajal on laadaplatsil ilma loata
           sõitmine keelatud.

-          Laadal kauplemise käigus on Kauplejal keelatud tarvitada joovastavaid
           või narkootilise mõjuga aineid.

-          Korraldajatel on õigus keelata kauplemine ja kohustada Laadalt lahkuma
           Kaupleja, kes on ilmselgete joobe või narkootilise aine
           pruukimise tunnustega 
(lõhn, käitumine jne).

-          Kaupleja on kohustatud kauplemise ajal hoidma oma kauplemiskoha
           ja selle 
ümbruse puhtana ja koristama tekkinud prügi. Suuremahuliste kastide
           ja karpide prügikonteineritesse panemine on keelatud, sellised pakendid
           tuleb ise ära viia!

-          Kõik toitu pakkuvad ja müüvad kauplejad, peavad oma prügi ise ära viima,
           mitte ladustama kohalikkesse prügikastidesse!

5.        Kauplemiskoha mahavõtmine

-          Kauplemiskoht tuleb demonteerida hiljemalt 7.juuli 2018 kella 18.30-iks.

-          Peale kauplemiskoha demonteerimist tuleb kauplemiskoht koristada.

           Tekkinud prügi ja jäätmed tuleb viia selleks ettenähtud kohta v.a toitlustajad
           ja toidukauba müüjad.

           Toitlustajad/ toidukaupade müüjad võtavad oma prügi ise kaasa!

6.         Korraldaja vastutus 

           Korraldaja vastutab ürituse üldkorra ja turvalisuse tagamise eest laada 
           territooriumi kogu ürituse ajal. Korraldaja ei vastuta väljapanekute
           konstruktsioonide, materjalide ning seadmete kahjustamise ja
           kadumise eest 
laada toimumise ja laada üles- ning kokkupaneku ajal.
           Korraldaja ei vastuta vääramatu jõu poolt tekitatud kahjustuste eest.
           Korraldaja ei vastuta kaupmeeste poolt jagatud
           informatsiooni õigsuse ja sisu eest.

7.       Muud tingimused/ info

         Korraldaja ei varusta kauplejaid müügilettide, varjualuste ja muu
          kauplemiseks vajaliku inventariga

           Kõikidest pretensioonidest tuleb Korraldajat teavitada koheselt.

           Hilisemaid pretensioone ei rahuldata.

******************************************************************************

NB! LAADAL KAUPLEJA MEELESPEA!